Impresum

BETTE WESTENBERGER BRINK Rechtsanwälte
Partnerschaftsgesellschaft mit beschränkter Berufshaftung
(German partnership with limited liability)
Registration: PR AG Koblenz Nr. 8
VAT-No. DE 149032327

Mainz Office
Grosse Langgasse 1a
D-55116 Mainz
mainz@bwb-law.de

Erfurt Office
Semmelweisstrasse 12
D-99096 Erfurt
erfurt@bwb-law.de