Ochrana osobních údajů

Informace o ochraně osobních údajů

Jméno a kontaktní údaje partnera odpovědného za zpracování a pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti

Tyto informace o ochraně osobních údajů se vztahují na zpracování údajů pro-váděného společností:

BETTE WESTENBERGER BRINK Rechtsanwälte PartmbB
(dále jen osoba odpovědná za obsah: advokát, pan Christian Faber, partner)
Große Langgasse 1a
D-55116 Mainz, Deutschland/Německo
Tel.: +49 (0)6131 28770 0
Fax: +49 (0)6131 28770 99
e-mail: mainz@bwb-law.de
Pověřenec pro ochranu osobních údajů společnosti BETTE WESTENBERGER BRINK Rechtsanwälte je k zastižení na výše uvedené adrese nebo na datenschutz@bwb-law.de.

Technická infrastruktura

Infraktura oznamovacího systému včetně webových stránek a databáze, je z pověření společnosti Bette Westenberger Brink PartmbB provozována poskyto-vatelem služeb iCocmply GmbH se sídlem na adrese 55116 Mainz, Große Langgasse 1a. Osobní údaje a informace zadávané do oznamovacího systému jsou ukládány do databáze provozované společností icomply GmbH v datovém centru s certifikací ISO/IEC 27001. Nahlížet do údajů může pouze společnost Bette Westenberger Brink PartmbB. Poskytovatel technických služeb, provozovatel datového centra a další třetí strany nemají k údajům přístup. Toto je zajištěno v certifikovaném procesu pomocí komplexních technických a organizačních opatření. Všechna data jsou ukládána šifrovaná a chráněná heslem v několika úrovních, takže přístup je omezen na velmi úzký okruh výslovně oprávněných osob společnosti Bette Westenberger Brink PartmbB.

Účel oznamovacího systému

Oznamovací systém slouží k bezpečnému a důvěrnému přijímání a zpracování oznámení o (údajném) porušení zákona nebo pravidel.
Zpracování osobních údajů v rámci tohoto oznamovacího systému je založeno na oprávněném zájmu našeho klienta na odhalování a prevenci nepřístojností a s tím spojeného odvracení škod a rizik odpovědnosti. (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR ve spo-jení s §§ 30, 130 přestupkového zákona (OwiG)). Odesláním přihlašovacího formu-láře udělujete kromě jiného souhlas se zpracováním osobních údajů, které se vás týkají (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR)

Používání oznamovacího portálu

Použití oznamovacího systému probíhá na dobrovolné bázi. Při podání oznámení prostřednictvím oznamovacího systému zjišťujeme následující osobní údaje a in-formace:
·         Vaše jméno (pokud zveřejníte svou totožnost)
·         zda jste zaměstnán u našeho klienta (pokud o tom poskytnete informace)      ·         případně jména osob a další osobní údaje osob, které ve svém oznámení uvede-te.

Důvěrné zacházení s oznámeními

Došlá oznámení jsou přijímána úzkým okruhem výslovně oprávněných právníků společnosti Bette Westenberger Brink PartmbB a je s nimi vždy zacházeno důvěrně. Důvěryhodní právníci advokátní kanceláře Bette Westenberger Brink okolnosti pro-věří a v případě potřeby provedou další objasnění faktů souvisejících s případem.
Pro další zpracování došlých oznámení je obvykle nutné předat oznámení našim kli-entům, oznámení budou postoupena dál pouze v případě, že oznamovatel dal svůj výslovný souhlas.
Naši klienti mohou mít své sídlo i v zemích mimo Evropskou unii nebo Evropský hospodářský prostor, ve kterých mohou existovat odchylné předpisy na ochranu osobních údajů. Vždy dbáme na to, aby při předání oznámení byly dodržovány příslušné předpisy o ochraně osobních údajů.
Každá osoba, která získá přístup k údajům, je povinna zachovávat mlčenlivost.


Informování obviněné osoby

V okamžiku, kdy už to neohrožuje sledování oznámení, jsme v zásadě ze zákona po-vinni informovat obviněné osoby, že jsme o nich obdrželi oznámení. Vaše totožnost jako oznamovatele přitom nebude zásadně odhalena.

Doba uchovávání osobních údajů

K výmazu osobních údajů dochází po dosažení účelu nebo v případě, že již neexistu-je oprávněný zájem, nejdříve však po uplynutí zákonných povinností archivace a uchovávání.

Pokyny k odesílání příloh

Při podání oznámení nebo zaslání doplnění (dodatku) máte možnost zasílat důvěryhodným právníkům přílohy. Pokud si přejete předat hlášení anonymně, vezměte prosím na vědomí následující bezpečnostní upozornění: Soubory mohou obsahovat skryté osobní údaje, které ohrožují vaši anonymitu. Před odesláním tato data odstraňte. Pokud se vám nedaří tato data odstranit nebo si nejste jisti, zkopírujte text vaší přílohy do textu oznámení nebo odešlete vytištěný dokument anonymně na adresu uvedenou v zápatí s uvedením referenčního čísla, které ob-držíte na konci přihlašovacího procesu.

Práva subjektů údajů

Vy a osoby uvedené v oznámení mají právo na ·
·         přístup k osobním údajům (čl. 15 GDPR) 
·         opravu (čl. 16 GDPR) 
·         výmaz (čl. 17 GDPR)
·         omezení zpracování (čl. 18 GDPR) 
a právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů (čl. 21 GDPR), pokud pro to existují důvody vyplývající z vaší konkrétní situace. Pokud je uplatněno právo na vznesení námitky, okamžitě prověříme, do jaké míry jsou uložené údaje z právních důvodů ještě nutné pro zpracování oznámení. Údaje, které již nejsou potřebné, budou neprodleně smazány. 
V souladu s článkem 77 GDPR máte také právo podat stížnost u dozorového úřadu. Za tímto účelem se můžete zpravidla obrátit na dozorový úřad příslušný pro místo vašeho obvyklého bydliště nebo pracoviště nebo pro sídlo naší kanceláře.